Accessibility
Contrast
Saturation
Highlight Links
Cursor
Disable animations
Text Reader
To use the text reader on the site, download the program.
world

ჩინეთში შესვლის და ყოფნის წესები

2024 წლის 28 მაისიდან, ჩინეთსა და საქართველოს შორის არსებული ორმხრივი შეთანხმებების მიხედვით მხარეთა ტერიტორიაზე უვიზოდ შესვლის და 30 დღის ვადით ყოფნის უფლება აქვთ, როგორც დიპლომატიური და სამსახურებრივი, ასევე ორდინალური პასპორტების მფლობელებს (მხოლოდ ტურისტული მიზნით).

ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკაში ტურისტული მიზნით მიმავალმა საქართველოს მოქალაქემ უნდა გაითვალისწინოს:

1.  თბილისსა და პეკინს შორის დროის სხვაობა 4 საათს შეადგენს (GMT+8);

2.  ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის სახელმწიფო საზღვრის გადაკვეთის დროს, მას თან უნდა ჰქონდეს: პასპორტი, რომლის მოქმედების ვადა ჩინეთში ყოფნის პერიოდს უნდა აღემატებოდეს არანაკლებ 6 თვით, სასტუმროს ჯავშანი და სამოგზაურო დაზღვევა. ამასთან გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, ისევე როგორც სხვა ქვეყანაში მესაზღვრე ოფიცერი უფლებას იტოვებს ერთპიროვნულად მიიღოს გადაწყვეტა პირის ქვეყანაში შეშვებაზე;

 3. საქართველოს მოქალაქეების ჩინეთში თითოეულ შესვლაზე ყოფნის ხანგძლივობა არ უნდა აღემატებოდეს 30 დღეს, ხოლო ყოფნის საერთო ვადა არ უნდა აღემატებოდეს 90 დღეს ნებისმიერ 180-დღიან პერიოდში;

4. საყურადღებოა ის ფაქტი, რომ ქვეყანაში ჩინურის ენის გარდა სხვა უცხო ენის ცოდნის დონე არც თუ ისე მაღალია. ეს ეხება, როგორც ოფიციალურ სტრუქტურებსა და უწყებებს, ასევე კერძო დაწესებულებებს. მიზანშეწონილია გამომგზავრებამდე მობილურ ტელეფონში წინასწარ ჩამოიტვირთოს ისეთი აპლიკაცია, რომელიც ენობრივი ბარიერის გადაჭრაში დაგეხმარებათ (მაგ., Google Translate);

5. ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის ტერიტორიაზე შეზღუდულია ისეთი მობილური პლათფორმების გამოყენება, როგორიცაა: Facebook, Messenger, Viber, What’s App, Signal, Telegram, X (Twitter), Youtube, Google-ს ყველა სერვისი, Yahoo და ა.შ. აღნიშნული სერვისებზე წვდომის მოპოვება მხოლოდ VPN-ის საშუალებითაა შესაძლებელი, რომელიც სასურველია ქვეყანაში ჩამოსვლამდე გააქტიურდეს. VPN სერვისები, რომლებიც ჩინეთში  შეფერხების გარეშე ფუნქციონირებენ არის: Veee, Astrill;

6. საძიებო სისტემა, რომელიც ქვეყანაში VPN-ის გარეშე მოქმედებს არის Baidu (ექსკლუზიურად ჩინურ ენაზე), რაც შეეხება სოც. ქსელს - ეს WeChat-ია;

7. ქვეყანაში ფართოდაა გავრცელებული ელექტრონული გადახდის სისტემები - Alipay, WeChat Pay. ამასთან, WeChat Pay-ზე ელექტრონული საფულის შევსება მხოლოდ ჩინური საბანკო ბარათითაა შესაძლებელი. რაც შეეხება Alipay-ს, მისი შევსება უცხოური ბარათითაც შეიძლება;

8. საქართველოს მოქალაქეს თავისუფლად შეუძლია გახსნას ანგარიში ჩინურ ბანკში. ამისთვის მას ესაჭიროება პასპორტი, სადაც აუცილებლად იქნება ქვეყანაში კანონიერად შემოსვლის დამადასტურებელი საზღვრის კვეთის შტამპი;

9. ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკაში დანაშაულის ჩადენის შემთხვევაში, საქართველოს მოქალაქე ექვემდებარება ჩინური კანონმდებლობის ნორმებს. მოქალაქის დაკავების შემთხვევაში, საკონსულოს შეუძლია გასწიოს დახმარება მხოლოდ თავისი უფლებამოსილების ფარგლებში. ის ვერ შეძლებს თქვენთვის პასუხისმგებლობის თავიდან აცილებას.

ჩვენი საკონტაქტო ინფორმაცია:  მის. Xiao Yun Road 18, Kings Garden Villa, Block D101, Beijing, ტელ: +861064649945, ცხელი ხაზი: +8613716877635, ელ. ფოსტა: [email protected];

ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის სისხლის სამართლის კოდექსი - http://en.npc.gov.cn.cdurl.cn/2020-12/26/c_921604.htm;

10. ჩინეთის სახალხო რეპუბლიკაში აკრძალულია:

ა) ნარკოტიკების მოხმარება, შენახვა და გასაღება;

ბ) დემონსტრაციებში მონაწილეობის მიღება თუ ის არ არის შესაბამის სამსახურებთან შეთანხმებული;

გ) რელიგიური ლიტერატურის გავრცელება;

დ) სათამაშო ბიზნესში ჩართვა, იქნება ეს თამაში თუ სხვა;

ე) პროსტიტუცია;

ვ) სამხედრო და სახელისუფლებო შენობა-ნაგებობებისთვის ფოტო-ვიდეო გადაღება, თუ ეს წინასწარ არ არის შეთანხმებული შესაბამის სამსახურებთან.

აღნიშნულთან დაკავშირებით, გთხოვთ, იხილოთ შემდეგი ბმული: http://en.moj.gov.cn/pdf/RegulationsofthePeople'sRepublicofChinaonNewsCoveragebyPermanentOfficesofForeignMediaOrganizationsandForeignJournalists.pdf

აღნიშნული კანონდარღვევის დროს მოქალაქე შეიძლება დაექვემდებაროს - დაკავებას, დაპატიმრებას, დაჯარიმებას ან/და დეპორტაციას.

 

ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის საბაჟო პროცედურების შესახებ ინფორმაცია იხილეთ შემდეგ ვებ-გვერდზე: http://english.customs.gov.cn/Statics/88707c1e-aa4e-40ca-a968-bdbdbb565e4f.html

 

30 დღიანი უვიზო მიმოსვლით სარგებლობა, მხოლოდ ტურისტული მიზნით არის შესაძლებელი. სხვა დანარჩენ შემთხვევაში, იქნება ეს სასწავლო, საქმიანი თუ სხვა სახის ვიზიტი ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკაში, საქართველოს მოქალაქემ შესაბამისი ვიზის კატეგორიის მოთხოვნის სურვილით უნდა მიმართოს ჩინეთის საკონსულოს ქ. თბილისში.

 

ვიზის საფუძველზე ჩინეთის ტერიტორიაზე შესვლის შემდგომ ქვეყანაში ყოფნის მიზეზის/საფუძვლის ცვლილების ან პასპორტის შეცვლის შემთხვევაში, უცხოელი ვალდებულია მიმართოს საზოგადოებრივი უსაფრთხოების ორგანოს შესვლა/გასვლის ადმინისტრაციის(exit and entry adminstration authority of the public security organ) ადგილობრივ განყოფილებას, ვიზის შეცვლის, გაგრძელების თუ ახალ სამგზავრო დოკუმენტში გადატანის მიზნით, ვიზის მოქმედების გასვლამდე მინიმუმ 7 დღით ადრე. ვიზის გაგრძელების მოთხოვნის დაკმაყოფილების შემთხვევაში ვიზის ვადის გაგრძელება მოხდება მაქსიმუმ პირვანდელი ვიზის ანალოგიური ვადით.

პასპორტის, ვიზის, სხვა სახის სამგზავრო დოკუმენტის დაზიანების ან დაკარგვის შემთხვევაში უცხოელი ვალდებულია მიმართოს საზოგადოებრივი უსაფრთხოების ორგანოს შესვლა/გასვლის ადმინისტრაციის(exit and entry adminstration authority of the public security organ) ადგილობრივ განყოფილებას ვიზის ხელახლა გაცემის მიზნით ვიზის მოქმედების გასვლამდე მინიმუმ 7 დღით ადრე.

თუ უცხოელი ფლობს ვიზას, რომელიც ითვალისწინებს ჩინეთში ბინადრობის ნებართვის მიღებას, მოქალაქე ვალდებულია შესაბამის ორგანოს მიმართოს ქვეყანაში შევლიდან 30 დღის განმავლობაში. გადაწყვეტილება ბინადრობის გაცემის შესახებ მიიღება 15 დღის ვადაში.

სამუშაო ბინადრობის ნებართვა გაიცემა 90 დღიდან მაქსმიმუმ 5 წლის მოქმედების ვადით, არა სამუშაო ბინადრობის ნებართვა - 180 დღიდან მაქსიმუმ 5 წლის მოქმედების ვადით.

ბინადრობის უფლების გაგრძელების მოთხოვნა აუცილებელია გაკეთდეს არსებული ნებართვის ვადის ამოწურვამდე 30 დღით ადრე. დადებითი გადაწყვეტილების მიღებიდან 10 დღის განმავლობაში, უცხოელი ვალდებულია შემდგომი პროცედურებისათვის მიმართოს შესვლა/გასვლის ადმინისტრაციას.

ბინადრობის ნებართვის მოწმობის გაგრძელების, შეცვლის ან ხელახალი გაცემის მოთხოვნა საზოგადოებრივი უსაფრთხოების ორგანოს შესვლა/გასვლის ადმინისტრაციის(exit and entry adminstration authority of the public security organ) ადგილობრივ განყოფილებაში წარდგენილი უნდა იქნეს, არსებული ბინადრობის ნებართვის ვადის ამოწურვამდე მინიმუმ 15 დღით ადრე.

ხსენებულ ორგანოში ხდება პასპორტის ჩაბარება და უცხოელს მიეცემა განაცხადის შეტანის დამადასტურებელი ქვითარი, რაც ადასტურებს ქვეყანაში მის კანონიერად ყოფნის უფლებას ქვითარზე მითითებული ვადის განმავლობაში.

უცხოელების ყოფნა ჩინეთის ტერიტორიაზე რეგისტრირდება სასტუმროების მიერ და მიეწოდება საზოგადოებრივი უსაფრთხოების შესაბამის განყოფიელბას. თუ უცხოელი არ ჩერდება სასტუმროში, იგი თავად, ან მასპინძელი მხარე ვალდებულია მისამართზე რეგისტრაცია განახორციელოს საზოგადოებრივი უსაფრთხოების ბიუროს შესაბამის განყოფილებაში, ქვეყანაში შესვლიდან 24 საათის განმავლობაში.

16 წლის ასაკს მიღწეული უცხოელები ვალდებულნი არიან გადაადგილებისას თან იქონიონ პირადობის დამადასტურებელი შესაბამისი დოკუმენტაცია(პასპორტი/ბინადრობის მოწმობა).

ჩინეთის ტერიტორიაზე დაბადებული უცხო ქვეყნის მოქალაქის რეგისტრაცია სავალდებულოა დაბადებიდან 60 დღის ვადაში მშობლების საცხოვრებელი ადგილის კომპეტენტურ შესვლა/გასვლის ადმინისტრაციაში.

ვიზის/ბინადრობის მოქმედების ვადის დარღვევა

ჩინეთის ტერიტორიაზე ვიზის ან ბინადრობის მოქმედების ვადის გასვლის შემდეგ ქვეყანაში ყოფნა ისჯება ჯარიმით - ყოველი გადაცილებული დღისათვის 500 იუანის ოდენობით, თუმცა ჯარიმის მაქსიმალური ოდენობა არ შეიძლება იყოს 10 000 იუანზე მეტი. ასევე შესაძლებელია უცხოელი იქნეს დაკავებული 5-15 დღის ვადით.

სავიზო და ბინადრობის რეგულაციების დამრღვევს პირველ ეტაპზე შესაძლოა მიეცეს ქვეყნის ნებაყოფლობით დატოვების ვადა, რომლის დარღვევა გამოიწვევს მოქალაქის სამშობლოში დაბრუნებას - რეპატრიაციას, რის შემდგომაც მას აეკრძალება ჩინეთის ტერიტორიაზე შესვლა ერთიდან ხუთ წლამდე.

თუ დარღვევა არის უფრო სერიოზული ხასიათის, მაგრამ არა კრიმუნალური დანაშაული, ჩინეთის კანონმდებლობა ითვალისწინებს დეპორტაციას, რის შემდგომაც უცხოელს ეკრძალება ჩინეთის ტერიტორიაზე შესვლა ხუთიდან ათ წლამდე.

ყურადღება! ჰონგ კონგისა და მაკაოს სპეციალურ ადმინისტრაციულ რეგიონებში მოქმედებს განსხვავებული რეჟიმი.

ჰონგ კონგის სპეციალურ ადმინისტრაციულ რეგიონში შესვლისათვის აუცილებელია ვიზის მიღება ჩინეთის საახლხო რესპუბლიკის საელჩოში.
მაკაოს სპეციალურ ადმინისტრაციულ რეგიონში შესვლისათვის ვიზის მიღება შესაძლებელია, როგორც ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის საელჩოში, ისე საზღვარზე. ინფორმაცია იხილეთ ვებ-გვერდზე http://www.fsm.gov.mo/psp/eng/EDoN.html#VI

ავტომობილის მართვის უფლება

ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის ტერიტორიაზე ავტომობილის მართვა ნებადართულია მხოლოდ ჩინური მართვის მოწმობით. შესაბამისად, სხვა ქვეყანაში გაცემული მართვის მოწმობა, დაინტერესებულმა პირმა უნდა გადაცვალოს ჩინურ მოწმობაში. ამისათვის მოქალაქემ უნდა მიმართოს საგზაო მართვის ბიუროს საგარეო საქმეთა სექციას ადგილსამყოფელ ქალაქში.

წარსადგენი დოკუმენტები:

  • შესაბამისი ანკეტა;
  • პირადობის დამადასტურებლი დოკუმენტი - პასპორტი ან სხვა სამგზავრო დოკუმენტი;
  • ვიზა ან ბინადრობის ნებართვა მოქმედი 3 თვეზე მეტი ვადით;
  • ჩინეთში მისამართზე რეგისტრაციის ცნობა;
  • მართვის შესაძლებლობის დამადასტურებელი ჯანმრთელობის ცნობა გაცემული ჩინეთის სამედიცინო დაწესებულების მიერ;
  • სხვა სახელმწიფოში გაცემული მართვის მოწმობის ორიგინალი და ჩინურენოვანი დამოწმებული თარგმანი;
  • ფოტოსურათი (გადაღებული ბოლო 6 თვის განმავლობაში, თეთრ ფონზე ზომა 32 X 22მმ).

განაცხადის შეტანის შემდგომ აუცილებელია გამოცდის ჩაბარება (დიდ ქალაქებში ტესტირება შესაძლებელია ჩატარდეს სხვადასხვა ენებზეც).

საზოგადოებრივი უსაფრთხოების სამინისტროს ოფიციალური ვებ-გვერდი http://www.mps.gov.cn/

ქ. პეკინის საგზაო მართვის ბიუროს ვებ-გვერდი http://www.bjjtgl.gov.cn/english/

 

ჟურნალისტური საქმიანობის წარმოების მიზნით ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკაში მომავალი საქართველოს მოქალაქეების საყურადღებოდ:

 

ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკაში ჟურნალისტური საქმიანობის წარმოების მიზნით მიმავალ საქართველოს მოქალაქეებს ესაჭიროებათ შესაბამისი კატეგორიის ვიზა (J1 - გრძელვადიანი, 180 დღე და მეტი; J2 - მოკლევადიანი, 180 დღეზე ნაკლები).

აღნიშნული კატეგორიის ვიზის მიღების მსურველმა უნდა მიმართოს ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის საელჩოს შესაბამის ქვედანაყოფს საქართველოში.

დამატებითი ინფორმაცია სავიზო პროცედურების შესახებ იხილეთ: http://ge.china-embassy.gov.cn/eng/lsyw/202305/t20230515_11077408.htm

 

ჟურნალისტური საქმიანობის შესახებ, ქვეყნის შიგნით არსებული  რეგულაციების გასაცნობად ეწვიეთ:

http://en.moj.gov.cn/pdf/RegulationsofthePeople'sRepublicofChinaonNewsCoveragebyPermanentOfficesofForeignMediaOrganizationsandForeignJournalists.pdf

 

ჟურნალისტური საქმიანობის წარმოებისთვის აუცილებელი ტექნიკის ქვეყანაში შეტანისთვის საჭირო საბაჟო პროცედურების ხილვა შესაძლებელია მიბმულ დოკუმენტში.

 

ჰონგ კონგის სპეციალურ ადმინისტრაციულ რეგიონში მიმავალი საჰაერო თუ საზღვაო ხომალდის ეკიპაჟის წევრების საყურადღებოდ:

 

გაცნობებთ, ჰონგ კონგის სპეციალური ადმინისტრაციული რეგიონში მოქმედი ახალი წესის შესაბამისად, რეგიონში შესვლის მსურველ საქართველოს მოქალაქეს, რომელიც არის საჰაერო თუ საზღვაო ხომალდის ეკიპაჟის წევრი, ესაჭიროება ვიზა. 

ვრცლად ახალი საიმიგრაციო პროცედურების შესახებ ინფორმაციის მისაღებად ეწვიეთ: 

https://www.ais.gov.hk/eaip_20240222/2024-04-18-000000/html/eAIP/VH-GEN-1.3-en-US.html 

 

მაკაოს სპეციალურ ადმინისტრაციულ რეგიონში მიმავალი საქართველოს მოქალაქეების საყურადღებოდ:

 

რეგიონში შესვლისა და საბაჟო პროცედურების შესახებ  დეტალური ინფორმაციის მისაღებად ეწვიეთ:

 

https://www.macaotourism.gov.mo/en/travelessential/before-you-travel/entry-requirements